คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา

1. รายชื่ออนุกรรมการบริหารและพัฒนา (วาระวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555)

1. ทันตแพทย์  ศิริชัย  ชูประวัติ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ ไพศาล  กังวลกิจ ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ประธานอนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานันท์ บัวจีบ อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ การุณ เวโรจน์ อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วีระชัย ธรรมวานิช อนุกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ อนุกรรมการ
9. อาจารย์ ทันตแพทย์ สุภัทรชัย บงสุนันท์ อนุกรรมการ
10. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม อนุกรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อาริยา รัตนทองคำ อนุกรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ

 

สรุปผลการดำเนินงาน
1.    การดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาดแคลนอาจารย์ทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 8 แห่ง ในประเทศไทย  
2.    การนำเสนอหัวข้อ  “แนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์การขาดแคลนอาจารย์ทันตแพทย์”  โดย รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมสัมมนาทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2554 โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลที่คณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวม และวิเคราะห์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 8 แห่ง   ในการนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะ  และเห็นว่าควรนำข้อสรุปจากการนำเสนอไปขยายผลเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ทันตแพทย์
3.    การจัดทำเอกสารสรุปการบรรยาย “แนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์การขาดแคลนอาจารย์ทันตแพทย์” เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 3  เพื่อรวบรวมเป็นรูปเล่ม  (เอกสารหมายเลข 1) และพิจารณาแนวทางการดำเนินการสืบเนื่องจากข้อมูลวิกฤตการณ์การขาดแคลนอาจารย์ทันตแพทย์ ดังกล่าว  โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าควรใช้ข้อสรุปจากเอกสารนี้ประกอบกับข้อมูลแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรทันตแพทย์  และการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรใน มคอ. ของคณะอนุกรรมการอีก 2 ชุด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ (ร่าง) โครงการพัฒนาอาจารย์ทันตแพทย์ฯ ต่อไป
4.    การยกร่าง “กรอบแนวคิดโครงการพัฒนาอาจารย์ทันตแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”  โดยประธานฯ และเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  มี ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช เป็นที่ปรึกษา และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554  ที่ประชุมมีข้อเสนอให้ปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการพัฒนาอาจารย์ทันตแพทย์” เพื่อให้มีความชัดเจน

 

2. รายชื่ออนุกรรมการบริหารและพัฒนา (วาระวันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2557)

1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์สุรชัย เดชคุณากร อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงชัย ฐิตโสมกุล อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสนันท์ จันทรเวคิน อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ อนุกรรมการ
7. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พจมาลย์ โตเทียม อนุกรรมการ
8. อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา อนุกรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ อนุกรรมการและเลขานุการ

 

แผนการดำเนินงาน
1.    แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ทันตแพทย์
2.    การพัฒนาอาจารย์
3.    การผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

 

3. รายชื่ออนุกรรมการบริหารและพัฒนา (วาระวันที่ 1 เมษายน 2557 - วันที่ 31 มีนาคม 2559)

1. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กิติ ศิริวัฒน์ อนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ การุณ เวโรจน์ อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงชัย ฐิตโสมกุล อนุกรรมการ
6. อาจารย์ ทันตแพทย์ ณัฐวุธ แก้วสุทธา อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยสนันท์ จันทรเวคิน อนุกรรมการ
8. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พจมาลย์ โตเทียม อนุกรรมการ
9. อาจารย์ ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้
1. ดำเนินการ และประสานงานในโครงการพัฒนาอาจารย์
2. ดำเนินการ และประสานงานในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3. ดำเนินการ และประสานงานในโครงการพัฒนาระบบการเก็บค่ารักษาพยาบาลในคณะทันตแพทยศาสตร์
4. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดีหรือคณะกรรมการ มอบหมาย

 

4. รายชื่ออนุกรรมการบริหารและพัฒนา (วาระการดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2561)

1. นายวรวุฒิ กุลแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
2. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สรรพัชญ์ นามะโน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรรมการ
4. อาจารย์ ทันตแพทย์ สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ การุณ เวโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุกรรมการ
6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.รัชฎา น้อยสมบัติ
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ทรงชัย ฐิตโสมกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุกรรมการ
9. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พจมาลย์ โตเทียม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุกรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์
รองคณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อนุกรรมการ
11. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ศันสณี รัชชกูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อนุกรรมการ
12. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วันทนา พุฒิภาษ
รองคณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อนุกรรมการ
13. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุกรรมการและเลขานุการ
14. นายปรมินทร์ วิภาตะวิทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้
1. วิเคราะห์แผนทันตสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทยในภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาตามนโยบายของชาติ
2. ดำเนินการและประสานงานเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
3. ดำเนินการและประสานงานพิจารณารายการค่ารักษาทางทันตกรรมที่สามารถเบิกจ่ายได้จากกรมบัญชีกลาง
4. หน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยมอบหมาย