ภาพการประชุม ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการองค์การผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ zoom