กำหนดการประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2566

ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 3/2566 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 6/2566 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2566 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 8/2566 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2566 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 10/2566 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 11/2566 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( 5 – 8 พฤศจิกายน 2566 ประชุมวิชาการประจาปี) ครั้งที่ 20
ครั้งที่ 12/2566 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต