กำหนดการประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2560

ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 7/2560 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2560 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2560 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 10/2560 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 11/2560 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่