กำหนดการประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562

ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 11/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่