กำหนดการประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2561 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2561 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 11/2561 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่