คณะกรรมการผู้บริหาร อ.บ.ท.ท.

วาระ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

 

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์ สถิตย์ สิริสิงห ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย์หญิง วิสาขะ ลิ่มวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายกทันตแพทยสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
15. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
17. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย
คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ
18. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พรชัย จันศษย์ยานนท์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
19. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ การุณ เวโรจน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ จรินทร์ ปภังกรกิจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วรพงษ์ ปัญญายงค์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง นิรดา ธเนศวร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสนันท์ จันทรเวคิน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
25. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง เลขาธิการ