ระเบียบ อ.บ.ท.ท. ว่าด้วยการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2539

          โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามข้อ 8 แห่งระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538 คณะกรรมการองค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินไว้ ดังนี้

ข้อ   1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการด้าน
            การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2539”

ข้อ   2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

ข้อ   3  บรรดาความในระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ หรือที่ขัดแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ   4   ในระเบียบนี้

องค์กรผู้บริหาร        หมายความว่า    องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการผู้บริหาร    หมายความว่า    คณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เลขาธิการ        หมายความว่า    เลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะฯ            หมายความว่า    คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อ  5    ที่มาของงบประมาณและทรัพย์สิน

5.1   เงินสนับสนุนจากคณะ
5.2   เงินบริจาค
5.3   รายได้อื่นๆ ที่เกิดจากการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารเห็นสมควร

ข้อ  6    การจัดการด้านการเงิน

        คณะกรรมการผู้บริหารมอบหมายให้เลขาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินตามเงื่อนไข    ต่อไปนี้

6.1   มีหน้าที่จัดทำงบประมาณประจำปี โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร  อ.บ.ท.ท.
6.2   การจัดเก็บรักษา กำหนดประเภทรายจ่าย และจ่ายโดยให้เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. และคณบดีเจ้าสังกัดเป็นผู้เบิกจ่าย
6.3   จัดทำบัญชี และรายงานด้านการเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้บริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6.4   เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. มีสิทธิในการถือเงินสด เพื่อใช้ในกิจกรรมในวงเงินครั้งละไม่เกิน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ  7    อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อดำเนินงานขององค์กรผู้บริหารให้คณะกรรมการผู้บริหารกำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งได้แก่

7.1   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงานให้องค์กรผู้บริหาร
7.2   ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลาในสำนักงานเลขาธิการ
7.3   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่องค์กรผู้บริหารต้องรับผิดชอบ
7.4    อื่นๆ

ข้อ  8    ในกรณีอื่นใดที่เร่งด่วน และจำเป็นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการที่อนุมัติเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แล้วให้รายงานคณะกรรมการผู้บริหารเพื่อทราบ

ข้อ  9    ให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2539

ณรงค์   สุขสุอรรถ
(นายณรงค์   สุขสุอรรถ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย