คณะทำงานโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ

1. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะทำงาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กิติ ศิริวัฒน์ คณะทำงาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ การุณ เวโรจน์ คณะทำงาน
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ คณะทำงาน
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณะทำงาน
6. อาจารย์ ทันตแพทย์ ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณะทำงาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยสนันท์ จันทรเวคิน คณะทำงาน
8. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พจมาลย์ โตเทียม คณะทำงาน
9. อาจารย์ ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล คณะทำงาน