คณะทำงานโครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญ

1. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะทำงาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททพล อัศวนันท์ คณะทำงาน
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณะทำงาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณะทำงาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วรพงษ์ ปัญญายงค์ คณะทำงาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชินาลัย ปิยะชน คณะทำงาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยสนันท์ จันทรเวคิน คณะทำงาน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา คณะทำงาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มัลลิกา ศุขเกษม คณะทำงาน
10. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทำงานและเลขานุการ