องค์ประกอบของ อ.บ.ท.ท.

          องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า อ.บ.ท.ท. ชื่อภาษาอังกฤษ "Dental Faculty Consortium of Thailand " ชื่อย่อ D.F.C.T. ตามระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของคณะต่างๆ พร้อมทั้งร่วมมือ ประสานงาน และดำเนินการด้านวิชาการ บริหารการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ และวิชาชีพ สมาชิก อ.บ.ท.ท. ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำคณะทุกคณะฯ อดีตคณบดีทุกคณะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ การดำเนินงานของ อ.บ.ท.ท. ประกอบด้วย

1. ที่ประชุมคณบดี ประกอบด้วย คณบดีทุกคณะ
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย
2.1 คณบดีทุกคณะ
2.2 กรรมการจากตัวแทนของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะละ 1 คน
2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(ก) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(ข) นายกทันตแพทยสภา
(ค) ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
(ง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณบดีจำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการจากจำนวนคณบดีทุกคณะและจากจำนวนกรรมการจากตัวแทนของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะละ 1 คน รวมกัน
2.4 เลขาธิการ
2.5 ผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี)
3. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจำ ซึ่งมี 3 ชุด ประกอบด้วย
3.1 คณะอนุกรรมการวิชาการ และวิจัยทันตแพทยศาสตร์
3.2 คณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตร์ศึกษา
3.3 คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา
คณะอนุกรรมการประจำแต่ละชุด ประกอบด้วย
- บุคคลที่คณะกรรมการมีมติให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ
- ผู้แทนของคณะแห่งละ 1 คน
- ผู้แทนจากคณะกรรมการ 1 คน
- กรรมการหรือที่ปรึกษาที่ประธานคณะอนุกรรมการแต่งตั้ง
4. ที่ประชุมสมาชิก อ.บ.ท.ท. ประกอบด้วย
4.1 ผู้บริหารของแต่ละคณะ
4.2 อดีตคณบดี
4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.4 เลขาธิการ
4.5 ผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี)