บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1 ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ศ.พิเศษ
2 นางชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ศ.พิเศษ
3 นายวัฒนะ มธุราสัย ศ.
4 นายวินัย ศิริจิตร ศ.
5 นายประสิทธิ์ ภวสันต์ ศ.
6 นายพสุธา ธัญญะกิจไพศาล ศ.
7 นางสาวสมรตรี วิถีพร ศ.
8 นางสุดาดวง กฤษฎาพงษ์ ศ.
9 นางรังสินี มหานนท์ ศ.
10 นางสาวสมพร สวัสดิสรรพ์ ศ.
11 นางกอบกาญจน์ ทองประสม ศ.
12 นายจินตกร คูวัฒนาสุชาติ ศ.
13 นายธนภูมิ โอสถานนท์ รศ.
14 นางสาวสุคนธา เจริญวิทย์ รศ.
15 นางนีรชา สารชวนะกิจ รศ.
16 นางสาวปิยะมาศ สำเร็จกาญจนกิจ รศ.
17 นายวีระ เลิศจิราการ รศ.
18 นายกิตติ ต.รุ่งเรือง รศ.
19 นางสาวอรนาฎ มาตังคสมบัติ รศ.
20 นางรัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ รศ.
21 นายไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล รศ.
22 นางสาวจินตนา ศิริชุมพันธ์ รศ.
23 นางศิริมา เพ็ชรดาชัย รศ.
24 นางภฑิตา ภูริเดช รศ.
25 นายชาญชัย โห้สงวน รศ.
26 นางสุปราณี วิเชียรเนตร รศ.
27 นางมรกต เปี่ยมใจ รศ.
28 นายแมนสรวง อักษรนุกิจ รศ.
29 นายชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ รศ.
30 นางปริม อวยชัย รศ.
31 นางสาวทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ รศ.
32 นายเฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ รศ.
33 นางปิยาณี พาณิชย์วิสัย รศ.
34 นายชัยวัฒน์ มณีนุษย์ รศ.
35 นายสุพจน์ ตามสายลม รศ.
36 นางสาวริสา ชัยศุภรัตน์ รศ.
37 นางสาววิจิตรา วิพิศมากูล รศ.
38 นายกิตติพงษ์ ดนุไทย รศ.
39 นายสุนทรา พันธ์มีเกียรติ รศ.
40 นางพรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ รศ.
41 นายอาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ รศ.
42 นายสมชาย เศรษฐศิริสมบัติ รศ.
43 นายพรชัย จันศิษย์ยานนท์ รศ.
44 นางสุภัทรา อมาตยกุล รศ.
45 นางสาววันดี อภิณหสมิต รศ.
46 นางสุขนิภา วงศ์ทองศรี รศ.
47 นางสาวเอมอร เบญจวงศ์กุลชัย รศ.
48 นายสุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร รศ.
49 คุณเมตตจิตต์ นวจินดา รศ.
50 นางอัมพุช อินทรประสงค์ รศ.
51 นางนวลฉวี หงษ์ประสงค์ รศ.
52 นายนพดล ศุภพิพัฒน์ รศ.
53 นายชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา รศ.
54 นางสมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช รศ.
55 นายสุรศักดิ์ ชี้รัตน์ รศ.
56 นายธนสิทธิ์ เสรีรัตน์ รศ.
57 นายยุทธนา ปัญญางาม รศ.
58 นางพรศรี ปฏิมานุเกษม รศ.
59 นายจีรศักดิ์ นพคุณ รศ.
60 นายประเสริฐ ทรงกิตติคุณ รศ.
61 นายสิทธิชัย ทัดศรี รศ.
62 นางวัชราภรณ์ ทัศจันทร์ รศ.
63 นายสมหมาย ชอบอิสระ รศ.
64 นางปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล รศ.
65 นางพรทิพย์ ชิวชรัตน์ รศ.
66 นายปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล รศ.
67 นางขวัญตา จารุอำพรพรรณ รศ.
68 นางวาสนา พัฒนพีระเดช รศ.
69 นายวิทยา พัฒนพีระเดช รศ.
70 นายวิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล รศ.
71 นายวีรศักดิ์ เหลืองจามีกร รศ.
72 นางภรณี พีรานนท์ รศ.
73 นายรัตน์ เสรีนิราช รศ.
74 นางรำไพ โรจนกิจ รศ.
75 นางลัคนา เหลืองจามีกร รศ.
76 นางสาวพรรัชนี แสวงกิจ ศ.คลินิก
77 นางวนิดา นิมมานนท์ ศ.คลินิก
78 นายพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ศ.คลินิก
79 นางณัฏยา อัศววรฤทธิ์ ศ.คลินิก
80 นางวรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต ศ.คลินิก
81 นางสาวอรสา ไวคกุล ศ.
82 นางมาลี อรุณากูร ศ.
83 นายนพคุณ วงษ์สวรรค์ ศ.
84 นายณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร ศ.
85 นางสร้อยศิริ ทวีบูรณ์ ศ.
86 นางวรานันท์ บัวจีบ ศ.
87 นายชลธชา ห้านิรัติศัย รศ.
88 นายพิศลย์ เสนาวงษ์ รศ.
89 นางอารยา พงษ์หาญยุทธ รศ.
90 นางศิริรักษ์ นครชัย รศ.
91 นางสาวแพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ รศ.
92 นายสมชาย อุรพีพล รศ.
93 นายวิชญ กาญจนะวสิต รศ.
94 นายนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ รศ.
95 นางสาวฤดี สุราฤทธิ์ รศ.
96 นางรัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รศ.
97 นางสาวโสภี ภูมิสวัสดิ์ รศ.
98 นางจีราภา บุณยสิงห์ รศ.
99 นายยสวิมล คูผาสุข รศ.
100 นางสาวเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ รศ.
101 นางจุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ รศ.
102 นางสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ รศ.
103 นายสมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล รศ.
104 นางสาวกัลยา ศุพุทธมงคล รศ.
105 นางนาฏยา วงษ์ปาน รศ.
106 นายรัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ รศ.
107 นายนครินทร์ กิตกำธร รศ.
108 นายสุรินทร์ สูอำพัน รศ.
109 นางสาวนิตา วิวัฒนทีปะ รศ.
110 นางสาวสุวรรณี ลัภนะพรลาภ รศ.
111 นางคัดเค้า วงษ์สวรรค์ รศ.
112 นางประภาศรี ริรัตนพงษ์ รศ.
113 นางสาวทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รศ.
114 นายสมชัย มโนพัฒนกุล รศ.
115 นางสาวพจมาน ศรีนวรัตน์ รศ.
116 นายภัททพล อัศวนันท์ รศ.
117 นายสมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข รศ.
118 นางวนิดา แสงอลังการ รศ.
119 นางสาวศรัญญา ตันเจริญ รศ.
120 นางสาวเพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ รศ.
121 นางสุพานี ธนาคุณ รศ.
122 นางสุภาณี รัศมีมาสเมือง รศ.
123 นางสาวจินตนา ลภิรัตนกุล รศ.
124 นายบุญนิตย์ ทวีบูรณ์ รศ.
125 นายสุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ)
126 นายอะนัฆ เอี่ยมอรุณ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ)
127 นายธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ศ.
128 นางวัชราภรณ์ ทศพร รศ.
129 นายสิทธิชัย วนจันทรรักษ์ รศ.
130 นางสิริพร ฉัตรทิพากร รศ.
131 นายสุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ รศ.
132 นางสาวสั่งสม ประภายสาธก รศ.
133 นางพัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ รศ.
134 นางบุญศิวา ซูซูกิ รศ.
135 นางสาวมารศรี ชัยวรวิทย์กุล รศ.
136 นายวิรัช พัฒนาภรณ์ รศ.
137 นายทองนารถ คำใจ รศ.
138 นายปฐวี คงขุนเทียน รศ.
139 นางสาวสุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ ศ.
140 นางอาริยา รัตนทองคำ รศ.
141 นางสาวสุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา รศ.
142 นายจรินทร์ ปภังกรกิจ รศ.
143 นางทัศนีย์ วังศรีมงคล รศ.
144 นายมนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ รศ.
145 นางวิลาวัลย์ วีระอาชากุล รศ.
146 นางสาววรานุช ปิติพัฒน์ รศ.
147 นายนิวัตร จันทร์เทวี รศ.
148 นางสาวปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล รศ.
149 นางเข็มพร กิจสหวงศ์ รศ.
150 นางอาภา จันทร์เทวี รศ.
151 นางสาวอรอุมา อังวราวงศ์ รศ.
152 นายอรุณ ทีรฆพงศ์ รศ.
153 นางสาวแสงโสม ประจะเนย์ รศ.
154 นางนวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รศ.
155 นางสาวศจี สัตยุตม์ รศ.
156 นางสาวมุขดา ศิริเทพทวี รศ.
157 นางสาวสุวดี โฆษิตบวรชัย รศ.
158 นายพลธรรม ไชยฤทธิ์ รศ.
159 นางเพ็ญศรี โพธิภักดี รศ.
160 นายธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รศ.
161 นายณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน รศ.
162 นางนิรดา ธเนศวร รศ.
163 นางนันทนา อรุณฤกษ์ รศ.
164 นายสรสัณห์ รังสิยานนท์ รศ.
165 นางสาวทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์ รศ.
166 นางสาวพรสวรรค์ ธนธรวงศ์ รศ.
167 นายบุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล ศ.
168 นางปริศนา ปริพัฒนานนท์ รศ.
169 นายธงชัย นันทนรานนท์ รศ.
170 นายพิชัย วิทยากิตติพงษ์ รศ.
171 นางสาวศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี รศ.
172 นางจุฑาทิพย์ สมิตไมตรี รศ.
173 นางอุรีพร เล็กกัต รศ.
174 นางสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล รศ.
175 นายไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ รศ.
176 นางชิดชนก ลีธนะกุล รศ.
177 นางสาวสุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล รศ.
178 นายทรงชัย ฐิตโสมกุล รศ.
179 นางณัฐพร ยูรวงส์ รศ.
180 นางสาวชโณทัย เฮงตระกูล รศ.
181 นางสาวสายใจ ตัณฑนุช รศ.
182 นางสาวรวี เถียรไพศาล ศ.
183 นางสาวดวงพร เกิดผล รศ.
184 นางพจนรรถ เบ็ญจกุล ศ. เกียรติคุณ
185 นายสิทธิชัย ขุนทองแก้ว ศ.
186 นางสาวศิริวรรณ สืบนุการณ์ ศ.
187 นางศิริเพ็ญ เปสี รศ.
188 นางสาวเปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง รศ.
189 นายประทีป พันธุมวนิช รศ.
190 คุณเมตตจิตต์ นวจินดา รศ.
191 นางรัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ รศ.
192 นางวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ ศ. (คลินิก)
193 นายคมสรรพ์ บุณยสิงห์ รศ

 

Download บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับเต็ม