คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์

1.รายชื่ออนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์(วาระวันที่ 1 เมษายน 2553 - วันที่ 31 มีนาคม 2555)

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน ประธานอนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต อนุกรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ อนุกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล อนุกรรมการ
9. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ณัฎฐิรา สุขสุเดช อนุกรรมการ
10. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วีรญา ตันธนาภรณ์กุล อนุกรรมการ
11. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข อนุกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวผกายมาศ สมรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

สรุปผลการดำเนินงาน
1.    การจัดสัมมนาย่อยในงานจัดประชุมวิชาการของ อ.บ.ท.ท. เมื่อวันพุธ ที่30 มีนาคม 2554 ในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่” โดยได้ตีพิมพ์ในหนังสือ การประชุมสัมมนา ทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 2554 หน้า 33 – 47

2.    สำรวจการดำเนินงานวิจัย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของแต่ละสถาบัน  และจัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัย คือการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลที่สำคัญทางด้านงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้ง 8 สถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึง พ.ศ. 2554

3.    จัดทำข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์วิจัย ที่สถาบันต่างๆ ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม ในช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 เพื่อไปผนวกกับข้อมูลที่คณะกรรมการฯ ชุดก่อนหน้านี้ได้รวบรวมไว้แล้ว

2. รายชื่ออนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์ (วาระวันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2557)

 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษา
3. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุกรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุกรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุกรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ
9. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ
10. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง อนุกรรมการและเลขานุการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง ผู้ช่วยเลขานุการ

 

แผนการดำเนินงาน
บทนำ
          การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นการจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารงานทางด้านวิชาการ และวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย ให้ทุกคณะฯ ร่วมกันทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนยุทธศาสตร์จะเป็นแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนางานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาทันตแพทยศาสตร์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของประชาชนไทย เพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่การดำเนินการ ตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละคณะฯ เป็นสำคัญ ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จะเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ได้โดยง่าย
          จากปัญหาและความต้องการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และการวิจัยที่ผ่านมา ประกอบกับการกำหนดทิศทาง การพัฒนาวิชาการ และการวิจัยให้ไปสู่เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ต้องการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ และการวิจัย ได้จัดทำให้สอดคล้องกับการดำเนินการที่ผ่านมา ของคณะอนุกรรมการชุดที่แล้ว โดยมีแนวความคิดของคณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยดังนี้


วิสัยทัศน์
อ.บ.ท.ท. เป็นศูนย์กลางข้อมูล และความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เป็นสมาชิกของอ.บ.ท.ท. เพื่อการพัฒนาระบบทันตสาธารณสุขของประเทศ


พันธกิจ
1. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งการศึกษาต่อเนื่อง ทางทันตแพทยศาสตร์
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนหลังปริญญา
3. ส่งเสริมงานวิจัยระหว่างคณะฯ 


วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตทันตแพทย์ของประเทศไทย
2. สร้างฐานข้อมูลของหลักสูตรการเรียนการสอนหลังปริญญา เพื่อความร่วมมือกันทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณะฯ
3. พัฒนาผลผลิตจากการวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติ
4. เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและวิจัย สำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์ในส่วนของวิชาการและวิจัย ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ ที่สนับสนุนการดำเนินการของ อ.บ.ท.ท. ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มนักวิจัยในแต่ละสาขา โดยผลักดันการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ที่สนใจงานวิจัยในเรื่องเดียวกัน ทั้งผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับแล้ว และผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นงานวิจัยในด้านนั้น ๆ
แผนการดำเนินงาน รวมกลุ่มนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมระหว่างสถาบัน

1. รวบรวมข้อมูลรายชื่อนักวิจัยในแต่ละสถาบันและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละสาขาวิจัย

กำหนดการ

25 มกราคม 2556 เสนอแผนการดำเนินงาน ในการประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 25 มกราคม 2556

4 กุมภาพันธ์ 2556 อีเมลข้อมูลกลุ่มวิจัย แก่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะต่างๆ

18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะต่าง ๆ ส่งข้อมูลกลับมายังคณะ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก
สาขาวิจัย ได้แก่ (หมายเหตุ สาขาที่ขีดเส้นใต้ เคยได้รับการคัดเลือกให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว)

1. Cariology Research
2. Craniofacial Biology
3. Clinical Research
4. Dental Biomaterials
5. Diagnostic and Salivary Research
6. Education Research
7. Implantology Research
8. Oral and Systemic Disease Links
9. Mineralized Tissue
10. Neuroscience/TMJ
11. Oral Cancer
12. Prosthodontics
13. Pulp Biology
14. Stem Cells
15. Behavioral, Epidemiologic and Health Service Research
16. Geriatric Oral Research
17. Herbal Medicine in Dentistry
18. Microbiology/Immunology
19. Pharmacology/Therapeutics/Toxicology
20. Others

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูลการประชุมสัมมนาของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่างๆ
แผนการดำเนินงาน ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลการประชุมสัมมนาและการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่าง เดือน มีนาคม 2556 – กันยายน 2557 และเชื่อมโยงไว้ในเว็บไซต์ของ อบทท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อความร่วมมือทางการวิจัย
แผนการดำเนินงาน จัดทำตารางข้อมูลทางวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลต่อเนื่อง จากกรรมการชุดที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

1. งบประมาณเงินรายได้ของคณะที่ ตั้งไว้ สำหรับเป็นทุนวิจัย (สำหรับอาจารย์,บุคลากรและนิสิต)
2. งบประมาณเงินรายได้ของคณะที่ อนุมัติจริง สำหรับเป็นทุนวิจัย
2.1 จำนวนโครงการวิจัยของ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนจากเงินรายได้คณะในปีงบประมาณนั้น
2.2 จำนวนโครงการวิจัยของ นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับอนุมัติทุนจากเงินรายได้คณะในปีงบประมาณนั้น
3. จำนวนโครงการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น
4. จำนวนโครงการวิจัยของ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณนั้น
5. จำนวนโครงการวิจัยของ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สกว วช บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น
6a. งบประมาณของคณะ ที่ใช้จริง เพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย/ ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ/ เงินรางวัล
6b. งบประมาณของคณะ เป็นเงินสนับสนุนการก่อตั้งหรือการดำเนินงานศูนย์วิจัย/ หน่วยวิจัย/ หรือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
7. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อหาครุภัณฑ์/ อุปกรณ์/ เครื่องมือวิจัย (ไม่นับรวมครุภัณฑ์ที่ได้มาจากการรับบริจาค)
8. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติโดยอาจารย์และบุคลากรภายในคณะ พร้อมรายละเอียดของแต่ละผลงาน
(ให้นับเฉพาะผลงานตีพิมพ์ที่ Affiliation หรือระบุเป็นหน่วยงานของท่านเท่านั้น)
9. ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติโดยอาจารย์บุคลากรภายในคณะ พร้อมรายละเอียดของแต่ละผลงาน
(ให้นับเฉพาะผลงานตีพิมพ์ที่ Affiliation หรือระบุเป็นหน่วยงานของท่านเท่านั้น)
10. จำนวนอาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงานจริง
11. รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 

3.รายชื่ออนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์(วาระวันที่ 1 เมษายน 2557 - วันที่ 31 มีนาคม 2559)

1. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วริศรา ศิริมหาราช อนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล อนุกรรมการ
5. อาจารย์ ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ณปภา เอี่ยมจิรกุล อนุกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี อนุกรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ อนุกรรมการ
10. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กมลพรรณ ภักดี อนุกรรมการ

 

คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์ มีหน้าที่ดังนี้
1.    การจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
2.    การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
3.    ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนหลังปริญญา
4.    ส่งเสริมงานวิจัยระหว่างคณะ
5.    หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดี หรือคณะกรรมการ มอบหมาย