การส่งมอบงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ ให้แก่ เจ้าภาพการจัดงานประชุมฯ ครั้งที่ 21

ภาพบรรยากาศการส่งมอบงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์

ให้แก่ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าภาพการจัดงานประชุมฯ ครั้งที่ 21