งานประชุมประจำปี สมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

ภาพบรรยายกาศงานประชุมประจำปี สมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  ณ  Royal Cliff Hotels Group จังหวัดชลบุรี