ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของ อ.บ.ท.ท.
และ การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 18-19 กรกฎาาคม 2561