คณะกรรมการผู้บริหาร อ.บ.ท.ท.

วาระ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

 

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์ สถิตย์ สิริสิงห ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย์หญิง วิสาขะ ลิ่มวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายกทันตแพทยสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายวรวุฒิ กุลแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
11. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานันท์ บัวจีบ
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
17. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
18. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ
19. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงยุพิน ส่งไพศาล
คณบดี สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ชิดช่วงชัย
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
23. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม ประภายสาธก
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วรรธนะ พิธพรชัยกุล
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงชินาลัย ปิยะชน
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
28. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการ
29. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการ
30. อาจารย์ ทันตแพทย์พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
รองคณบดี สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ เลขาธิการ