ภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2562

การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 4/2562 และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.บ.ท.ท.

ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฒฑน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(เจ้าภาพ สำนักวิชาทันตแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)