แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและรับฟังการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.บ.ท.ท. ได้รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567