กำหนดการประชุม

ดูทั้งหมด
3 ก.ย. 61 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 8/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 ต.ค. 61 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 9/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 พ.ย. 61 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
11 ธ.ค. 61 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่