รายงานผลการดำเนินงาน อ.บ.ท.ท. ปี 2561 - 2562

กำหนดการประชุม

ดูทั้งหมด
4 พ.ย. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 10/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธ.ค. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม 11 สถาบัน

ดูทั้งหมด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17
21 พ.ค. 2562
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 1
21 พ.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร