กำหนดการประชุม

ดูทั้งหมด
4 ก.พ. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 มี.ค. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29 เม.ย. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 มิ.ย. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย