กำหนดการประชุม

ดูทั้งหมด
10 มิ.ย. 59 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5/2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 59 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6/2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ก.ย. 59 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 7/2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรม 11 สถาบัน

ดูทั้งหมด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 14
28 มี.ค. 2559
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 13
28 มี.ค. 2558
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ. อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 12
28 มี.ค. 2557
โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557 ณ ชลพฤกษรีสอร์ท จังหวัดนครนายก