พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ ครั้งที่ 20

ภาพบรรยายกาศพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์  นานาชาติ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ  Royal Cliff Hotels Group จังหวัดชลบุรี