ภาพกิจกรรม อ.บ.ท.ท.

การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 1/2555
การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 2/2555
การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 23 มีนาคม 2555
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 3/2555
การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 3/2555
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 6/2555
การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 6/2555
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 7/2555
การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 7/2555
วันที่ 4 ธันวาคม 2555
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 1/2556
การประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 25 มกราคม 2556
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถวายพระพร 01
ถวายพระพร 02 ถวายพระพร 03
ถวายพระพร 04
คณะผู้บริหารองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล