รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายเลขาธิการ อ.บ.ท.ท.

ประจำปี 2555 - 2556

1.    เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากและกลไกการบริหารจัดการ  ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการ จำนวน  3 ชุด คือ คณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย คณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากและกลไกการบริหารจัดการ และคณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2559 โดยได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2555 และ วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2555
2.    เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนากำลังคนด้านทันตสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 และ วันที่ 4 มีนาคม 2556
3.    เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและกำกับทิศทางการบริหารกองทุนทันตกรรมของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2555 – 2559 โดยได้เข้าร่วมประชุมเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
4.    เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งในการประชุมได้มีการบรรยายและระดมความคิดเห็นเรื่อง“บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา”โดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีข้อคิดเห็นว่า ควรปรับปรุงให้มีผู้แทนของสภาวิชาชีพเข้าไปร่วมเป็นกรรมการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ด้วย เพื่อพิจารณาการอนุมัติหลักสูตรเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
5.    สำนักงานเลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้มีหนังสือไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดค่าร้อยละขององค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

(1) GPAX    ร้อยละ 20
(2) O-NET    ร้อยละ 30
(3) GAT     ร้อยละ 20
(4) PAT 1    ร้อยละ 10
(5) PAT 2     ร้อยละ 20

6.    สำนักงานเลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้ส่งเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ รายงานการวิจัย และตัวอย่างการเขียน มคอ.2 – มคอ.7 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
7.    เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับกำลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้เชิญประธานองค์กรคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา ได้เป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยเลขาธิการ อ.บ.ท.ท. ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556