คณะทำงานโครงการพัฒนาอาจารย์

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษา
3. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานคณะทำงาน
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทำงาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ กิติ ศิริวัฒน์ คณะทำงาน
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณะทำงาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ภัททพล อัศวนันท์ คณะทำงาน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล คณะทำงาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ การุณ เวโรจน์ คณะทำงาน
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ดุษฎี หอมดี คณะทำงาน
11. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ คณะทำงาน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อังคณา เธียรมนตรี คณะทำงาน
13. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณะทำงาน
14. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.นิรดา ธเนศวร คณะทำงาน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน คณะทำงาน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ทิพวัลย์ เตะชะนิธิสวัสดิ์ คณะทำงาน
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยศนันท์ จันทรเวคิน คณะทำงาน
18. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค คณะทำงานและเลขานุการ
19. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พจมาลย์ โตเทียม คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ