ภาพการประชุม ครั้งที่ 1/2564

 บรรยากาศการประชุมระหว่างคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ภาครัฐและภาคเอกชน

ทางไกลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพั่นธ์ 2564