ภาพการประชุม ครั้งที่ 5/2559

การประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2559

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย