ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห

ผู้แทนคณะกรรมการ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก