หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่”
รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

อนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล