กำหนดการประชุม

ดูทั้งหมด
3 มิ.ย. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ก.ค. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ส.ค. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ก.ย. 62 การประชุม อ.บ.ท.ท. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8/2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรม 11 สถาบัน

ดูทั้งหมด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17
21 พ.ค. 2562
จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 1
21 พ.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา สาหรับอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร